Polityka prywatności - MUM Studio
x x

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – przekazujemy następujące informacje:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mum Studio – Marta Drzymała, ul. Jerzego Waldorffa 41/130, 01-494 Warszawa, NIP 6731732531, REGON 146632586 (dalej „Administrator”)

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: info@mumstudio.pl  
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Jerzego Waldorffa 41/130, 01-494 Warszawa

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa Dane Osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia i realizacji oraz wykonania umowy;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych;
 3. windykacji należności  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest utrzymanie płynności finansowej;
 4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony interesów i dbania o dobre imię;
 5. rozpatrywanie i składanie reklamacji, wniesionych skarg, wniosków oraz innych uwag dotyczących współpracy w związku z wykonywaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług oraz wywiązywanie się z postanowień umowy;
 6. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obowiązek wypełnienia wymogów prawnych którym Administrator podlega;
 7. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest analiza i rozwój działalności Administratora.

IV. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);
 2. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 3. na podstawie umowy o przetwarzanie przekazanych danych osobowych podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia lub realizacji umowy.

V. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora na adres e-mail: info@mumstudio.pl  lub na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze świadczenie usług przez Administratora.

VI. PRAWO DO SPRZECIWU

W każdym czasie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mailowo pisząc na adres e-mail: info@mumstudio.pl lub pisemnie pisząc na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane Administrator będzie przetwarzać:

 1. w celu wykonania umów – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów;
 2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 4. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

IX. PRAWA OSÓB, KTÓRE UDOSTĘPNIŁY DANE OSOBOWE

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu, prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 4. ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw możecie Państwo skierować odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej pod adres email: info@mumstudio.pl  lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Państwa uprawnień, Administrator zobowiązany jest odpowiednio Państwa zidentyfikować.

X. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.

XI. CIASTECZKA

Nasza strona korzysta z „Ciasteczek” (‘Cookies’), abyśmy mogły spersonalizować jej zawartość dla odwiedzającego. Używamy Google Analytics [SM1] zbierając podstawowe informacje takie jak na przykład lokalizacja, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia, na którym jest przeglądana strona czy treści oglądane na naszej stronie. Pozwala nam to dzielić się informacjami wartościowym dla naszych odbiorców oraz lepiej dopasować wygląd strony.

Jeśli chcecie możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać informację za każdym razem, gdy witryna, którą odwiedzacie będzie korzystała z ciasteczek. Możecie także na stałe wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.